Piektdiena, 9. decembris
Gramata

Valstu skatījums uz sieviešu cilvēkdrošību mājās un pasaulē ir atšķirīgs. Atšķirīgi ir arī politiskie risinājumi. Ceram, ka grāmata kalpos kā palīgs rīcībpolitiku uzlabošanai cilvēkdrošības jomā

29.06.15

Gender and Human Security: A View from the Baltic Sea Region

Klajā nācis zinātniski pētniecisko rakstu krājums “Cilvēkdrošība un sieviešu lomas palielināšana: Baltijas jūras reģiona valstu skatījums”

 

2015. gada jūnijā klajā nācis Starptautisko pētījumu centra (SPC) zinātniski pētniecisko rakstu krājums angļu valodā “Gender and Human Security: A View from the Baltic Sea Region” (“Cilvēkdrošība un sieviešu lomas palielināšana: Baltijas jūras reģiona valstu skatījums”). Tajā sniegts pārskats par cilvēkdrošību un sieviešu lomu reģionā, identificējot draudus, klasificējot pieejamos instrumentus, kas pastāv un ir pieejami sieviešu lomas palielināšanai sabiedrībā, kā arī izvērtētas dažādu valstu pieredzes.

 

Grāmatas zinātniskā redaktore prof. Žaneta Ozoliņa uzsver: “Baltijas jūras reģions starptautiski tiek vērtēts kā telpa, kurā notiek intensīva sadarbība visās jomās. Starptautiska pētnieku grupa vēlējās noskaidrot, vai šī tēze ir attiecināma arī uz sieviešu cilvēkdrošību – vai uzkrātie ekonomiskie, sociālie, politiskie resursi ir izmantojami kaimiņu valstīs un starptautiskā mērogā. Viens no svarīgākajiem secinājumiem ir tāds, ka valstu skatījums uz sieviešu cilvēkdrošību mājās un pasaulē ir atšķirīgs. Atšķirīgi ir arī politiskie risinājumi. Ceram, ka grāmata kalpos kā palīgs rīcībpolitiku uzlabošanai cilvēkdrošības jomā.”

 

“Šis nozīmīgais kolektīvais veikums ir nozīmīgs resurss, kas sekmē konceptuāla ietvara attīstīšanu un atklāj dziļas saiknes starp dzimuma diskursu un cilvēkdrošību. Šī grāmata norāda uz šīs paradigmas svarīgumu, lai izprastu cilvēku un politiskos procesus pamatā Latvijā, taču sniedz arī salīdzinājumu ar citām valstīm Baltijas jūras reģionā un ārpus tā,” grāmatas anotācijā norāda prof. Anuradha Mitra Čenoja (Anuradha Mitra Chenoy), Ņūdeli (Indija) Džavaharlalas Neru Universitātes Starptautisko attiecību skolas dekāne.

Grāmatas autoru vidū ir ANO Sociālās attīstības pētījumu institūta (UNRISD) Ženēvā viespētniece Gabriele Kēlere (Gabriele Koehler), Starptautisko pētījumu centra izpilddirektore Gunda Reire, Zviedrijas Aizsardzības pētījumu aģentūra eksperte Helēne Lakenbauere (Helené Lackenbauer), Starptautisko pētījumu centra direktore Žaneta Ozoliņa, FREIA Dzimumlīdztiesības pētījumu centra pētnieces Katrīne Bjerga Bennike (Kathrin Bjerg Bennike) un Paulīne Štolca (Pauline Stoltz), Viļņas Universitātes starptautisko atiecību un politikas zinātnes institūta pārstāves Raimonda Miglinaite (Raimonda Miglinaite) un Margarita Šešelgīte (Margarita Šešelgyte), Sanktpēterburgas Valsts Universitātes profesore Svetlana Vinogradova (Svetlana Vinogradova)un asociētais profesors Dmitrijs Rusčins (Dmitry Ruschin) Latvijas Universitātes asociētā profesore Iveta Reinholde, Lundas Universitātes Vidējo Austrumu pētniecības centra pētniece Sofija Barakate, Eiropas Dzimumlīdztiesības institūta pārstāve no Latvijas Dace Kavasa un doktora grāda kandidāte Veronika Šilkina.

 

Grāmata sniedz ieguldījumu Latvijas prezidentūrā Eiropas Savienības Padomē, jo sasaucas ar vienu no prezidentūras prioritātēm – cilvēka dzīves kvalitātes, iesaistīšanās un sociālās līdzdalības paaugstināšanu.

 

Grāmata ir izdota ar Konrāda Adenauera Fonda Latvijas biroja un Ziemeļu ministru padomes biroja Rīgā atbalstu.

 

Grāmata “Gender and Human Security: A View from the Baltic Sea Region” ir iegādājama apgāda “Zinātne” grāmatnīcā Zinātņu akadēmijas augstceltnē, Rīgā, Akadēmijas laukumā 1.